Művészeti iskola

 

MŰVÉSZETI ISKOLÁNK ÉLETE KÉPEKBEN!

BEIRATKOZÁS művészeti iskolánk minden szakára!

A 2019/2020-as tanévben induló tanszakok:

 

Zeneművészeti ág: Fúvós, Billentyűs és Vonós

Képző- és iparművészeti ág:  Környezet- és kézműveskultúra

Szín- és bábművészeti ág: Színjáték

Táncművészeti ág:  Néptánc és Kreatív gyermektánc

 

Tudnivalók a művészeti iskolai beiratkozásról

Ki iratkozhat be a művészeti oktatásra?

Iskolánk művészeti tagozatai nyitottak minden, az adott művészeti ág iránt érdeklődő 6-18 éves fiatal előtt, függetlenül attól, hogy iskolánkban, vagy más intézményben folytatják-e alapszintű tanulmányaikat.

Túljelentkezés esetén azonban előnyt élveznek iskolánk tanulói, valamint azok a növendékek, akik előző tanévben már valamelyik művészeti tanszakunkon tanultak.

Mikor kell beiratkozni?

Minden tanévre be kell iratkozni. Ennek időpontja általában az előző tanév végén kijelölt néhány nap. Szükség esetén pótbeiratkozást is tartunk az adott tanév szeptemberében.

Egyes tanszakokon előfordulhat, hogy a korlátozott számú férőhely miatt nem tudjuk minden érdeklődőnek biztosítani a képzést.

 Javasoljuk, hogy a zenei képzést csak az alapiskola 2. osztályától vegyék igénybe!

Hol és hogyan lehet beiratkozni?

Beiratkozni kizárólag a szülő (gondviselő) által személyesen lehet az intézmény épületében, a titkárságon, vagy más arra kijelölt helyiségben.

Hogyan?

  1. KITÖLTÉS. Régi növendékeink a Jelentkezési lapokat a főtárgytanáruktól kapják meg. A JELENTKEZÉSI LAP-ot pontosan és hiánytalanul ki kell tölteni. A kitöltéshez segítséget ad a főtárgytanár és/vagy a művészeti igazgatóhelyettes.  

A kitöltéshez szükséges

  • a tanuló 11 számjegyből álló OM azonosítója,
  • a társadalombiztosítási azonosítója (TAJ),
  • valamint a szülő nyilatkozata arról, hogy a beiratkozni kívánó gyermek jár-e más művészeti iskolába, és ha igen, melyikbe.

Szükséges nyilatkozni a hátrányos helyzet meglétéről is.

  1.  REGISZTRÁCIÓ. A kitöltött és aláírt Jelentkezési lapot regisztráltatni kell a tanév végén meghirdetett beiratkozási időpontban. Kolléganőnk ellenőrzi a szabályos kitöltést, illetve az adatok hiánytalan meglétét. Hiányos lapot sajnos nem fogadhat el!
  2.  BEFIZETÉS: A beiratkozás a térítési díj/tandíj befizetésével válik befejezetté. A térítési díjat ill. tandíjat két részletben kérjük befizetni.  Az első félév befizetésének (átutalással vagy az iskolatitkártól kapott csekkel) október 31-ig, a második félévének március 31-ig meg kell történnie.

Mi a különbség a térítési díj és a tandíj között?

  • Térítési díjat fizet minden tanulónk a beiratkozáskor megjelölt tanszak elvégzéséért.
  • Tandíjat fizet a tanuló egy második tanszakra jelentkezés esetén.  Ekkor az első (általában a zenei) tanszakra térítési díjat, a választott második tanszak után pedig tandíjat fizet. A tandíj összege minden esetben kissé magasabb a térítési díjénál.

Egy tanuló két tanszaknál többet nem választhat!

A tanuló a zenei tanszakokon egyéni oktatásban részesül. Emellett kötelező tárgyként csoportos szolfézs ill. kamarazenei oktatáson kell részt vennie.

Minden más tanszakon csoportos oktatás zajlik.

Ki kaphat mentességet vagy kedvezményt a térítési díj és/vagy tandíj fizetése alól?

Ha gyermeke után rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, akkor az arról szóló jogerős határozat bemutatása mellett mentesül a térítési díj fizetése alól.

Lehetőség van továbbá – a kérés alapos írásbeli megindoklása mellett– mentességet kérni, amelynek megítéléséről az iskola igazgatója és a művészeti igazgatóhelyettes dönt a főtárgytanár és az osztályfőnök javaslata alapján.

Térítési díjak és tandíjak a 2018-2019-es tanévben:

  TANSZAK

TÉRÍTÉSI DÍJ

TANDÍJ

  ZENEI

16.000,-

20.000,-

  CSOPORTOS (képző-, tánc-

  és  színművészeti)

10.000,-

12.000,-

 

 

Művészeti iskolánk a 2017-2018-as tanévben az ötödik évét kezdte meg.  Az egyre növekvő érdeklődés mögött minden bizonnyal az elmúlt év sikerei, a jó hangulatú délutáni órák, az izgalmas fellépések, fesztiválok és egyéb megmérettetések állnak.  Immár elmondhatjuk, hogy  a művészet szinte minden területét képviseljük, azok értékeit ápoljuk, átadjuk. Növendékeink sokoldalú képzésére törekszünk, valamint arra, hogy a értsék a különféle művészeti ágak komplexitását, az egyetemes kultúrát, mint egységet lássák, értékeljék.

Bemutatkozunk:

Zeneművészeti ág

Aki a zenetanulás mellett dönt, valószínűleg nem egy évre kötelezi el magát, hiszen mindnyájan tudjuk, hogy egy-egy hangszer megismerése, megkedvelése és élményszerű megszólaltatása több éves feladatot ad növendéknek, tanárnak egyaránt. Ifjú zenészeink kitartó gyakorlása azonban már az első év végén eredményt hozhat. A félév munkájának gyümölcsét már decemberben learathatták, amikor sikeres vizsgakoncertet adtak a tanultakból. A magasabb évfolyamba lépéshez szükséges tudásszintjükről majd az év végi hangversenyen adnak számot.   

Zenei tanszakaink a következők:

Furulya, Fuvola, Klarinét, Szaxofon

Oktatók: Kiss Barna, Kerti Áron, Hotzi Péter

Hegedű

Oktatók: Kacziba Éva, Soósné Poór Katalin

Zongora, Szintetizátor

Oktatók:  Borsos Beatrix, Müller Péter

Táncművészeti ág 

Kreatív gyermektánc

E tanszakunkon a különféle modern táncok alapjait sajátíthatják el a növendékek, játékos módon. 

A tanítás heti kétszer két órában zajlik. A kreatív gyerektánc fő jellemzői: ritmus, játék, koordináció, egyéni és együttes alkotás, páros és csoportos kreatív játékok, jókedv és jó közösség.

A tanszakra a következő félévben is várjuk a jelentkezőket, kisfiúkat és kislányokat egyaránt.

Oktató: Sziráczky Rita, Ziskóné Bődi Anett

Néptánc

A tanszakon 2016 szeptemberében hat csoport kezdte meg a munkát - a magyar néptánc mozgásformáival, a hozzájuk kapcsolódó játékokkal és dalokkal való ismerkedést. Az 1-2. osztályos gyerekekből  verbuválódott csoportok az alapvető táncmotívumok elsajátítása mellett Vas megye tánctípusait kóstolgatja, sok játékkal és ritmikai készségfejlesztéssel övezve.. A 11-13 éves gyerekekből álló "Jerke" és "Berbécs" csoportok az idei tanévtől egyre összetettebb, immár nagyobb jártasságot igénylő tánctechnikákkal  ismerkednek. A táncosok izgalommal várják a tavaszt, amikor több fesztiválon és fellépésen is számot adhatnak fejlődésükről.

Oktatóik:  Molnár Péter,  Kővári Réka, Tóth Bianka

Környezet-és kézműves kultúra

Fontos feladatunknak tartjuk a játékos tevékenykedtetést.

Kihasználjuk a város adta lehetőségeket. Látogatjuk a Képtárat, a Gyermekek Házát, részt veszünk az Agora rendezvényein. Gyakran megyünk gyűjtőkörútra az iskolához közeli parkokba. Az itt gyűjtött természetes anyagokat játékkészítésre használjuk fel az év során.

Tevékenységünk kapcsolódik az ünnepkörökhöz, évszakokhoz.

A foglalkozások során tanulóink megismerkednek a hagyományos kézműves technikákkal, valamint a sokféle anyaggal, amelyekből a munkadarabok készülnek. Teret kapnak az egyes feladatok során a tanulók egyéni ötletei, tervei, kreativitásuk. A kézműves foglalkozásokat örömteli, jó hangulatú, kitartó munka jellemzi.

Oktató: Takács Ilona 

Színművészeti ág

A Színjáték tanszakban folyó munka lehetőséget biztosít a színjátszáshoz kedvet érző tanulók előadói, zenei képességeinek fejlesztésére, ismereteik gyarapítására, kifejező készségeik magasabb szintre emelésére.

A zenei fejlesztő foglalkozások célja, a színpadi élmény fokozása.  A közös zenei élmények megtapasztalása közben erősödik a tanulók önértékelése, személyiségük nyitottabbá válik, világlátásuk kiszélesedik.

A mozás órák a testtudatot fejlesztik, általuk növendékeink magabiztosságot szerezhetnek, és a társakkal való munka felelősségét tapasztalhatják meg.

E tanszak két csoporttal indul. A kezdő csoportot első évfolyamos növendékek alkotják. A haladó csoport a már 7 éves múlttal rendelkező Reményik Suliszínház tagjaiból és az utánpótlásból áll.

Oktató: Németh Gyöngyi 

A Reményik Suliszínház honlapja itt látható:

http://suliszinhaz.hupont.hu/

 

Napi ige

Áldjátok Istent a gyülekezetekben…!

(Zsolt 68,27)

Másnap, amikor az ünnepre érkező nagy sokaság meghallotta, hogy Jézus Jeruzsálembe jön, pálmaágakat fogtak, kivonultak a fogadására, és így kiáltottak: Hozsánna! Áldott, aki jön az Úr nevében, Izráel Királya!

(Jn 12,12–13)

Iskolánk alapítványa

Testvériskoláink

Tehetségpont vagyunk

Örökös Ökoiskola vagyunk

Iskolánk Johannita védnökség alatt

Tudósítások iskolánkról

e-Igazgatótanács