Művészeti iskola házirendje

Reményik Sándor Evangélikus Általános Iskola és

 Alapfokú Művészeti Iskola

HÁZIRENDJE

a művészeti iskolai ágazatra vonatkoztatva

 

Iskolánk művészeti ágazatainak célja a boldog, kiegyensúlyozott emberek nevelése, a bennük rejlő művészi adottságok kibontása, az ehhez való képességek kialakítása, a tehetség érvényesítése. A házirend e célok megvalósítását segíti azzal, hogy az iskola napi működését szabályozza a beiratkozástól a távozásig.

A házirend hatálya az iskolai életre (beleértve az intézménybe érkezéstől az onnan való távozásig), valamint az intézmény területén kívüli iskolai rendezvényekre terjed ki.

A házirend megsértése fegyelmi eljárást von maga után.

1. Az iskola munkarendje

 1. A tanítási órák a délutáni időszakban, 12-19 óra között zajlanak.
 2. A tanuló a tanítási órára időben, a foglalkozásnak megfelelő öltözékben és felszereléssel érkezik.
 3. A tanulónak lehetőleg a tanítási órára az óra előtt 10 perccel érkezzen meg.
 4. Az iskola az egyes rendezvények, iskolán kívüli elfoglaltságok és egyéb események rendjét időben, elektronikus úton és/vagy papír formájú írásos értesítőn át közli.
 5. Az iskolai kulturális rendezvényeken a rendezvény jellegéhez illő ünnepi öltözék vagy jelmez viselése kötelező.
 6. A szülők az iskola által kijelölt fogadóórákon, egyéb esetekben pedig időpont egyeztetés után kereshetik föl az iskola tanárait.

2. A tanulók jogai

 1. Tehetségének felismerése érdekében minden gyermeknek joga, hogy alapfokú művészetoktatásban vegyen részt.
 2. Az intézményben biztonságos és egészséges körülmények között neveljéjk és oktassák.
 3. A tanuló személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben kell tartani és védelmet kell számára biztosítani a fizikai és lelki erőszakkal szemben.
 4. A nevelési-oktatási intézményben családja anyagi helyzetétől függően térítési díj kedvezményben részesülhet. Szociális helyzete, valamint tanulmányi eredménye alapján joga van az iskola igazgatójától a térítési díj mérséklését, vagy tandíjmentességet kérni.
 5. Azok a tanulók, akik rendkívüli előrehaladásról tesznek tanúbizonyságot egy-egy tanév végén két, esetleg több osztály anyagából összevont osztályozó beszámolóra bocsátásukat kérhetik május 10-ig.
 6. Vallási, világnézeti meggyőződését, nemzeti, etnikai önazonosságát tiszteletben kell tartani.
 7. A tanuló joga, hogy véleményt nyilváníthasson minden őt érintő kérdésben, továbbá tájékoztatást kapjon a személyét és tanulmányát érintő dolgokról.
 8. A csoportnaplóba kerülő jegyeiről, őt érintő bejegyzésekről a szaktárgyi órán a tanártól folyamatosan értesül. Kiemelkedő munkájáért, szorgalmáért jutalomban részesülhet. A jutalmazások tényét, fokozatait a főtárgy tanára az osztálynaplóban nyilvántartja, s ezekről a tanuló szüleit az ellenőrző könyv útján értesíti.
 9. A jutalmak formái: -
 • szaktanári dicséret
 • oklevél
 •  tárgyi, eszmei ajándék
 • jutalom utak, különleges fellépési lehetőségek
 • igazgatói dicséret 

3. A tanulók kötelességei

1. Egész magatartásával, szerepléseivel, fellépéseivel, öltözködésével arra törekednie, hogy az iskola jó hírnevét öregbítse;

2. Részt venni a kötelező foglalkozásokon.

3. Részt venni az érdeklődési körének, tehetségének és képességeinek figyelembevételével kötelezően választott foglalkozásokon.

4.Eleget tenni – rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással, képességeinek megfelelően- tanulmányi kötelezettségeinek.

5. A foglalkozásokra felkészülten érkezzen. Hiányzás esetén a továbbhaladás érdekében pótolja a tananyagot.

6. A tanuló köteles magával hozni a tanórára és a foglalkozásokra szükséges felszerelést.

7. Betartani  az iskolai tanórai és tanórán kívüli foglakozások rendjét, az iskola szabályzatainak előírásait, házirendjét, a munkavédelmi és a balesetvédelmi szabályokat.

 • Óvja saját és társai testi épségét, egészségét.
 • Kezelje az előírásoknak megfelelően az oktatás során használt eszközöket.
 • Tartsa tiszteletben az iskola tanárai, alkalmazottai, tanulótársai emberi méltóságát és jogait.
 • Teljesítse kötelező és vállalt feladatait.
 • Óvja az iskola épületét, felszerelését, az okozott kárt térítse meg.
 • Takarékoskodjon az energiával.
 • Nagyobb összegű pénzt, értéktárgyat, a tanuló csak saját felelősségére hozhat be a tanórákra. Az értéktárgyak elvesztéséért az iskola felelősséget nem vállal.
 • Mobiltelefont a tanuló csak kikapcsolt állapotban tarthat magánál.

4. Térítési díjak

A művészeti iskola térítési díja egy évre szól. Aki a térítési díj, ill. tandíjfizetési kötelezettségének nem tesz eleget, az a tanórákat nem látogathatja.

 • A díjbefizetés tanévenként 2 alkalommal lehetséges. 
 • A térítési díj mértékéről, az igénybe vehető kedvezményekről a mindenkor hatályos rendelet ad útmutatást.
 • Indokolatlan kimaradás esetén a térítési díj nem kérhető vissza. Átiratkozás esetén, tanév közben hivatalos igazolást adunk a térítési díj befizetéséről;

 

A tanuló vegyen részt az iskola közösségi életében, javaslataival segítse társait.

Megfelelően képviselje iskolánkat az iskolán kívüli rendezvényeken és versenyeken, képességeihez mérten, fegyelmezett magatartással.

5.  A szülők kötelessége

1.A szülő köteles gyermeke tanítási órákról és az iskola által szervezett rendezvényekről való távolmaradását az időtartamra vonatkozó szülői, vagy orvosi igazolással igazolni.

2.A szülő egy tanévben 3 alkalmat igazolhat, ezt követően csak orvosi igazolást fogadunk el. 

3.A tanuló számára előzetes távolmaradási engedélyt a szülő személyesen, vagy írásban kérhet. Az engedély megadásáról 1 nap időtartamig a főtárgy tanára, ezen túl az igazgatóhelyettes dönt. A mulasztásokat legkésőbb a mulasztást követő héten igazolni kell.

4.A térítési díjat késlekedés nélkül fizessék be. A térítési díj befizetésének határideje: október 31. Lehetőség van a térítési díjat két részletben befizetni. Ebben az esetben a második részlet befizetésének határideje: január 31. A részletfizetési kérelem írásban benyújtható, amelyet az intézmény művészeti ágazatának vezetőjéhez kell - indoklással ellátva – beadni..

5.Terítési díj alóli mentesség csak jegyző által kiadott igazolás esetén lehetséges.

6.A szülők tegyenek meg minden tőlük elvárhatót gyermekük művészeti tevékenységének segítéséért. Tartsanak rendszeres kapcsolatot a velük foglalkozó pedagógusokkal.

 

Egyéb tudnivalók:

 

1. Kimaradónak kell tekinteni azt a tanulót, aki

a./ a tanév megkezdésekor egy hónapon belül nem jelentkezik;

b./ a tanév közben három igazolatlan mulasztás után írásbeli felszólításra 8 napon belül nem jelentkezik.

2. Ki kell zárni a művészeti  tagozatról azt a növendéket:

a./ akit fegyelmi határozat ezzel büntet;

b./ aki 10 tanítási óránál többet igazolatlanul mulasztott;

c./ aki magatartásával erkölcsi veszélybe hozza tanulótársait;

d./ aki az esedékes térítési díját, tandíját a megadott határidőre nem fizette be.

3. A fegyelmi büntetés rendje megegyezik az általános iskola házirendjében feltűntetett eljárásrenddel.

 

Napi ige

Légy kegyelmes, Uram, mert bajban vagyok.

(Zsolt 31,10)

Nektek pedig még a hajatok szála is mind számon van tartva. Ne féljetek!

(Lk 12,7)

Iskolánk alapítványa

Testvériskoláink

Tehetségpont vagyunk

Örökös Ökoiskola vagyunk

Iskolánk Johannita védnökség alatt

Tudósítások iskolánkról

e-Igazgatótanács